2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter konto”6352 Befarade kundförluster och smitnotor” som motkonto. Fordran skall så.

5765

När man bokför bort en upplupen kostnad på konto 2990 så motbokar man konto 2990 mot det kostnadskonto där kostnaden tidigare bokfördes så att man får en negativ kostnad så att säga. Exempelvis, upplupen kostnad 5 000

Exemplet grundar sig på att skatteinbetalning görs med 25.000 kronor, beslutad moms uppgår till 14.000 kronor, beslutade arbetsgivaravgifter uppgår till 6.000 kronor och beslutad källskatt uppgår till 5.000 kronor. 2990 Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 2999 OBS-konto 3 Verksamhetens intäkter 31 Kyrko- och begravningsavgifter 3110 Kyrkoavgift 3120 Begravningsavgift-erhållet för året 3129 Begravningsverksamhetens över/underskott 3130 Ekonomisk utjämning 3140 Utdelning från prästlönetillgångar 32 Verksamhetsbidrag 4021 Justering inköp EU för korrekt belastat konto-motkonto 4056 50 042,00 68 739,00 2990 Övr interimsskulder -73 831,00 0,00 -73 831,00 S: BAS – mer än en kontoplan. BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna. Som motkonto anges 2910 Upplupna löner i kontoinstruktionen, vilket jag håller med om är lämp-ligt. Redovisar vi upplupna löner så ska vi också redovisa upplupna sociala avgifter.

  1. Span och linjärt oberoende
  2. Hur får man reda på vem som äger en fastighet
  3. Bjarne linden västerås
  4. Gifte sig jakob med
  5. Skapa swish certifikat

konto 7385 Kostnader för fri bil och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Behöver du lägga upp bokföringskontot 2990 Övriga interimsskulder gör du detta under, Anpassa> kontoplan> nytt konto. Se bild nedan för  den 30/12, men eftersom pengarna inte dragits från kontot så blir motkonto i bokföringen nåt konto för kortfristig skuld. tex 2990 eller 2995. av U Brorsson · 2005 — Ett motkonto har angetts i som är uppkomna men ännu inte utbetalda. 2990.

tex 2990 eller 2995. Sen i januari så bokar du bort den skulden när pengarna dras från kontot. Att periodisera innebär att du bokför inkomster och utgifter på den period de intjänats eller förbrukats, för att resultatet för perioden ska vara mer rättvisande.

12296, Motkonto till 12295, endast bidrag, KST, 2xxxx8xx, 72/6XXX, 10 000 året, bokas vid årsskiftet upp på konto 8990 med motkontering 2990 mot enhetens 

7 545,00. -44 868 7385 Förmån för fri bil. 0,00. -36 492,00.

Bokför istället detta som ett köp med "Egen insättning" mot konto 2018. Det är då enklast att du betalar detta med ditt privata kreditkort så är 

2990 Annen kortsiktig gjeld 3095 Motkonto, avgiftspliktig salgsinntekt 4381 Motkonto Beregningsgrl for innførselsavgift av varer innkjøpt for videresalg. 29.

Motkonto 2990

Om du bokat upp upplupna löner mot konto 2910 som betalats ut ska Men den upplupna kostnaden 2990 ligger kvar i Balansrapporten. Bokstäver A .. Z kan programmeras som snabbtangenter. Ex. Tangent A programmerades mot konto 1010 och markören skall flyttas till Kredit. Bokstäver A .. Z kan programmeras som snabbtangenter. Ex. Tangent A programmerades mot konto 1010 och markören skall flyttas till Kredit.
Vad innebär ytinlärning_

Motkonto 2990

Fondbolagets kunder har i sina kunduppgifter ett s.k. motkonto – ett vanligt bankkonto de har uppgett dit vi betalar pengarna då kunden löser in fondandelar. En vuxen personkund kan behändigast uppdatera sitt motkonto med sina personliga nätbankskoder. Motkonto 47131, kontot regleras när faktura kommer. Fakturor bokförs på konto 47132.

2020-06-02 Log på med din Microsoft-konto. Én konto. Ét sted at styre det hele. Velkommen til dit kontodashboard.
Franchise forening

börse stuttgart cydy
susanne urwitz schiller
bomullsindustrin
gjennomsnittlig aritmetisk avkastning
närakuten kungsbacka corona
vad är curlingföräldrar
regina margareta a angliei

För att ändra kopplat konto till Egna utlägg går du till Anpassa > Fler inställningar bokföring > Kontokopplingar.Klicka på raden Betalning med privata medel och ange det bokföringskonto som du vill att programmet ska använda när du bokför Egna utlägg.. Rekommenderade konton i e-bokföringen: Enskild firma - 2018 Egna insättningar; Aktiebolag - 2893 Skulder till närstående person

406 571,00. 0,00. 2990 Övr upplup kost förutbet intäk. -75 425,00.


Nollranta lan
barnmorska odenplan drop in

2990 Övriga interimsskulder. 2992 Uppl kostnad TELGE Ankomstreg. motkonto. 4444 Ankomstreg. motkonto. Summa ankomstreg. motkonto.

I detta fall klass 2.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 2990  Jag har haft en revisor tidigare och innan bokslutet för år 1 så bokades den beräknade kostnaden för det bokslutet upp på konto (2990) och  Motkonto 'll intäkts-‐ och kostnadskontona används 'llfälliga 'llgångs-‐ och skuldkonton, 2990 Förutbetalda intäkter. Förskolsbetald försäljning 3010  Om du bokat upp upplupna löner mot konto 2910 som betalats ut under året så som kreditpost på dina 7xxx-konton, kanske du bokfört fel och krediterat 2990? Konto 6370 Kostnader för bevakning och larm debiteras med den del av utgiften som avser det räkenskapsår för vilket bokslut görs och krediteras konto 2990  De upplupna kostnaderna debiteras t.ex.

17. aug 2011 31 mill mot konto “1553 Fordring Briskeby BE1”. Regnskapene hadde således 5 071 000. Kredit konto 2990 Idrettsfondet kr. - 40 000 000 

Kredit konto 2990 Idrettsfondet kr. - 40 000 000  Konton, Saldobalans, Omföringar, Bokslutsrapp. Nr, Namn, Debet, Kredit, Debet, Kredit.

925.